Vedtægter


Vedtægter for Racing Club Klampenborg

                            

Indholdsfortegnelse :

 

§ 1:              Navn og hjemsted

§ 2:              Formål               

§ 3:              Medlemskab                  

§ 4:              Kontingent                      

§ 5:              Bestyrelse                      

§ 6:              Regnskab og revision  

§ 7:              Udmeldelse                   

§ 8 – 12:     Generalforsamling       

§ 13:            Vedtægtsændringer                    

§ 14:            Opløsning

§ 15:            Tegning – hæftelse

 

Disse foreningslove er vedtaget den 24.03.95 og ændret fortløbende, senest 05.04.2024.

                             

                                                          

Navn og hjemsted

§ 1

 Foreningens navn er Racing Club Klampenborg.

 Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.

 

Formål

§ 2

Foreningens formål er at samle galophesteejere med tilknytning til Københavns Galopbane i Klampenborg, og at varetage deres fælles interesser i samarbejde med de organisationer, som virker for galopsportens fremme.

  

Medlemskab

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der på optagelsestidspunktet  er registreret som ejer eller medejer af en galophest, eller som har interesse i foreningens formålsparagraf.

Et medlem, som har ydet en særlig indsats i foreningen og fremmet  dens formål, kan af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlem efter indstilling fra bestyrelsen.

Et medlem i restance med kontingent oppebærer ingen medlemsrettigheder.

            

Kontingent

§ 4

Medlemskontingentet fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales ved indmeldelse.

For indmeldelse efter 1. juli betales 50 % af årligt kontingent.       

Ved indmeldelse i tidsrummet fra 1. januar til den ordinære generalforsamling betales á conto samme årskontingent, som var gældende året inden.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

Bestyrelse

§ 5

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på op til 10 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær, en protokolfører og en kasserer.

 

Afgår et bestyrelsesmedlem i tiden mellem to generalforsamlinger, kan bestyrelsen supplere sig indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen skal mindst to gange årligt informere foreningens medlemmer.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller revisoren finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når tre eller flere medlemmer, inklusive formanden eller  næstformanden, er til stede.             

I tilfælde af stemmelighed gør formandens  ( i dennes fravær den fungerende formands ) stemme udslaget.

Protokolføreren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af vedkommende i forening med formanden eller den fungerende formand.

 

Regnskab og revision

§ 6

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Årsregnskabet, der underskrives af bestyrelsen, forelægges generalforsamlingen til godkendelse med revisors eventuelle bemærkninger.

Revisor og suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

Udmeldelse

§ 7

Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udløbet af et kalenderår.                  

Den årlige ordinære generalforsamling kan udelukke et medlem som alvorligt modarbejder foreningens interesser, under forudsætning af:

At  forslaget er anført på dagsordenen til generalforsamlingen.                   

At  mindst 1/3 af de aktive medlemmer er til stede

At  mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

 

Generalforsamling

§ 8

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne - med angivelse af dagsorden - forlanger det.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten i Dansk Væddeløbs Kalender eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne.   

Datoen for den ordinære generalforsamling bekendtgøres på en af ovennævnte måder med 3 ugers varsel.

Forslag til vedtægtsændringer skal være foreningen skriftligt i hænde senest 1 februar  Forslagets ordlyd skal fremgå af indkaldelsen.

Generalforsamlingen kan vedtage ændringer i forslagets formulering, men ikke i dets principielle indhold.

Forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer skal være foreningen skriftligt i hænde senest den 1. februar. Forslag til kandidater skal fremgå af indkaldelsen.        

                                                                                      

§ 9

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.

                                                                                

§ 10

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Det reviderede regnskab skal mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.

Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, hvis kvalificeret majoritet ikke kræves.

Skulle stemmerne på to kandidater stå lige, foretages omvalg mellem  disse to.

Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning.

Står stemmerne om et forslag lige, er dette forkastet.

                                                           

§ 11

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

                                                                                                                                                                                   

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab til decharge.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt

 

§ 12

Samtlige medlemmer har møde- og stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret er betinget af, at den pågældende har været medlem de seneste 3 måneder forud for generalforsamlingen.

Æresmedlemmer har stemmeret.

Stemmeret kan udøves ved personligt møde eller ved skriftlig fuldmagt til et mødende, stemmeberettiget medlem.

Et medlem kan kun udøve stemmeret i henhold til fuldmagt fra eet andet medlem.                                                                                                                                                                         

Vedtægtsændringer

§ 13

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 

                              

                            

Opløsning

§ 14

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige stemmeberettigede  medlemmer. 

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved opløsning af foreningen skal dens tiloversblevne midler anvendes til et for galopsporten nyttigt formål. Den nærmere anvendelse besluttes på den sidste  generalforsamling.

 

Tegning - hæftelse

§ 15

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.